sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar med hållbarhet för att säkra en miljömässig, ekonomisk och social välfärd – på kort och lång sikt. Vi vill kunna möta dagens behov utan att det ska drabba kommande generationer. På TePe handlar ett hållbart arbete om att värna om klimatet och att anpassa sig till jordens gemensamma resurser.

Vårt företag bygger på hälsomedvetenhet och utbildning. Därför ser vi det som vårt ansvar att bidra till en hållbar framtid genom att integrera hållbarhet i samtliga aspekter av vår verksamhet. TePe fokuserar särskilt på att minska våra C02-utsläpp, öka vår energieffektivitet och minimera vårt avfall.

Våra policyer stödjer vårt hållbarhetsarbete och säkrar en hållbar produktion med trygga arbetsförhållanden i alla led. Vi arbetar för fortsatt kundnöjdhet och ständiga förbättringar genom vårt systematiska miljö- och kvalitetsarbete enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi deltar även i standardiseringen av munhygienprodukter som representanter för Sverige i ISO Dental Care Committee. Ett hållbart arbete, med klimat och människa i fokus, är enligt oss en viktig investering för företag.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s 17 globala mål i Hållbarhetsagendan för 2030 är en handlingsplan för människor, vår planet och vårt välstånd som antagits av FN:s generalförsamling. Förutom TePes tonvikt vid material, avfall och energifrågor har vi valt att fokusera på åtta mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet. Genom att aktivt arbeta med målen kan vi ta oss an utmaningarna och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Det forskas allt mer på kopplingen mellan mun- och allmänhälsa, och nya resultat stärker detta samband. Därför är vår vision om friska tänder hela livet och vårt bidrag till en positiv utveckling mer relevant än någonsin.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Detta mål är mycket relevant för vår verksamhet eftersom vi lägger särskild tonvikt vid att öka energieffektiviteten. TePe använder 100% förnybar energi i produktionen och vill inspirera och leda vägen för andra företag, exempelvis genom att investera i solenergi. Idag har vi en av Malmös största solcellsanläggningar som försörjer vår produktion med hållbar energi.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vårt hållbarhetsarbete är ett långsiktigt åtagande som baseras på och stimulerar vår ekonomiska tillväxt. Vi vill uppnå i ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation. TePes uppförandekod följer FN:s Global Compact och våra leverantörer är skyldiga att skriva under vår uppförandekod och följa de lagar och regler som berör mänskliga rättigheter och antikorruption.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Med målsättning är att skifta till förnybara råmaterial i våra produkter och förpackningar för vi en löpande dialog med leverantörer och affärspartners gällande utvecklingen av hållbar teknik och hållbara material. Vi investerar i automatisering och arbetar aktivt med att minska vårt koldioxidavtryck genom hela värdekedjan.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi strävar efter att minska användningen av resurser och den negativa påverkan som tillverkningen av våra produkter kan innebära genom hela deras livscykel. Samtidigt vill vi bidra till att öka människors livskvalitet. Att utbilda människor i hållbar konsumtion och livsstil är en del av vårt fokus på hälsa och välbefinnande livet igenom.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vi ser det som vårt ansvar att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter på miljön. Därför går vi över till förnybar energi och förnybara råmaterial. På sikt strävar vi efter att helt kunna eliminera de negativa miljöeffekter som orsakas av våra produkter, tjänster och transporter.

Hållbarhetsrapport

Läs vår hållbarhetsrapport för 2019 genom att klicka på bilden nedan:

Ladda ner en högupplöst version här

Auditor’s Statement