Win een reis naar Zweden

Actievoorwaarden 

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door TePe Benelux B.V. , gevestigd in Rijswijk (hierna genoemd “TePe”), georganiseerde winactie. 1.2 Door deel te nemen aan deze winactie, ga je als deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. 1.3 TePe is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te beëindigen, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat TePe daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade gehouden is richting de deelnemers. Wijzigingen of aanpassingen van de actievoorwaarden en de winactie zullen door TePe bekend gemaakt worden via de actiepagina op www.tepe.com. 1.4 Deze winactie begint op maandag 29 april 2019 en eindigt op zondag 12 mei 2019. Zondag 12 mei 2019 is de laatste dag waarop kan worden deelgenomen. Op maandag 20 mei 2019 wordt op de actiepagina op www.tepe.com bekend gemaakt wie heeft gewonnen. De winnaar krijgt eveneens persoonlijk bericht. 1.5 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de winactie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TePe is gevestigd. 1.6 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze winactie en worden na afloop van de winactie door TePe verwijderd.

2. Winactie

2.1 Vul het deelnameformulier in via een deelnemende DIO/DA winkel. Met het invullen van je gegevens en antwoord maak je kans op de reis.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de winactie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze winactie is alleen mogelijk gedurende de bij 1.4 genoemde actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het doorgeven van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 TePe is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen of indien deelnemers zich anderszins op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot deze winactie.
3.6 Medewerkers van TePe en N.D.S. zijn uitgesloten van deelname.
3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

4. Prijs

4.1 De prijs bestaat uit een 2-daagse reis naar Zweden/Malmö voor 2 personen met hierin een bezoek aan de TePe productiefaciliteit.
4.2 De reisperiode is in de maand september 2019
4.3. Deze prijs is inclusief vliegticket van en naar de luchthaven van Kopenhagen, hotelovernachting alsmede een treinretour ticket en taxi vervoer naar het TePe hoofdkantoor.
4.4. Deze prijs is exclusief reiskosten met eigen auto, reis- en ongevallenverzekering (verplicht) en persoonlijke uitrusting.

5. Uitkering van de prijs

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de winactie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers de winnaar geselecteerd worden. Uiterlijk maandag 20 mei 2019 zal de winnaar per e-mail worden ingelicht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van TePe. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de TePe ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaars. TePe kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of deze winactie, dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft TePe toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze winactie en zal medewerking verlenen bij eventuele promotionele activiteiten van TePe voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van TePe heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze winactie kunnen worden ingediend bij TePe.

 

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees hier meer over de TePe voorwaarden.